ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

www.engineeracademy.am

N 164Ա                                                                                                Հ Ր Ա Մ Ա Ն          28.06.2019թ.

 

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

               

                Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 1997 թվականի օգոստոսի 8-ի N 327 որոշմամբ հաստատված ՀՀ-ում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 10-րդ կետը և ՀՀ ԿԳՄՍՆ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կանոնադրության 11-րդ կետի 8-րդ ենթակետը՝

1. Հաստատել ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ՀՀ ԿԳՄՍՆ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների 2019թ ցուցակը՝ համաձայն հավելվածի։

2. ՀՀ ԿԳՄՍՆ Բարձրագույն որակավորման կոմիտե պարբերաբար ներկայացնել ցուցակում ընդգրկված բոլոր պարբերականների տպագրված վերջին համարները։


ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագրեր 

 • Մաթեմատիկա

 • Մեխանիկա

 • Ֆիզիկա

 • Գիտություններերկրիմասին


ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ 


Մաթեմատիկայի հայկական հանդես – ՀՀ ԳԱԱ

Ֆիզիկայի հայկական էլեկտրոնային ամսագիր –ՀՀԳԱԱ

Աստղաֆիզիկա 

Հայաստանի քիմիական հանդես –ՀՀԳԱԱ


Հայաստանի կենսաբանական հանդես –ՀՀԳԱԱ


Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր 

 • Ֆիզմաթ. գիտություններ

 • Քիմիա և կենսաբանություն

 • Երկրաբանություն և աշխարհագրություն


ՀՀ ԳԱԱ և ՀԱՊՀ տեղեկագիր (տեխ.գիտ. սերիա) –ՀՀ ԳԱԱ և ՀԱՊՀ


Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի

Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն

 • Մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում

 • Էլեկտրատեխնիկա, էներգետիկա

 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա

 • Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ


Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր –ՀԱԱՀ


Բնական գիտությունների էլեկտրոնային ամսագիր –ՀՀԳԱԱ


Հայ-Ռուսական համալսարանի լրաբեր (բնագիտական) – Հայ-Ռուսական համալսարան


Ճարտարապետության և շինարարության ՀԱՀ գիտական աշխատություններ – ՃՇՀԱՀ


Ճարտարապետության և շինարարության ՀԱՀ տեղեկագիր –ՃՇՀԱՀ


Նոր հայկական բժշկական հանդես –ԵՊԲՀ


Հայաստանի բժշկագիտություն –ՀՀԳԱԱ


Բժշկություն, գիտություն և կրթություն –ԵՊԲՀ


Ուռուցքաբանության և կլինիկական բժշկության եվրասիական ամսագիր –ՀՀԱՆՖանարջյանիանվ. Ուռուցքաբանությանազգայինկենտրոն


Բանբեր ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտայինվիրաբուժության 


Հոգեկան առողջության հայկական հանդես – Հայկական հոգեբուժական ասոցացիա


Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների – Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան


Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր–Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիա

Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ –ՀՀԱԻՆՃգնաժամայինկառավարմանպետականակադեմիա


Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր,  Պրակ Բ - Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան


Բնագետ –ԵՊՀ


 • Գիտական տեղեկագիր – ԱրՊՀ /Բնական գիտություններ/

www.engineeracademy.am

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ENGINEERING ACADEMY OF ARMENIA
ИНЖЕНЕРНАЯ  АКАДЕМИЯ  АРМЕНИИ